Dzisiaj jest: 5 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz?: Kira, Bonifacy, Waleria

 

 Nasze serwisy: rzeszowska24.pl | Zdrowie Sport Turystyka |


Czytaj więcej na: www.rzeszowska24.pl

Czytaj więcej na: zdrowie.rzeszowska24.pl
czerwiec 2023
N P W Ĺš C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Polecamy

 

jt przewodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

snFZ3Tn

 

 

Najnowsze wydarzenia

Brak wydarzeń

Kto jest Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 23 goĹ›ci 

Galeria zdj??

Drukuj Email
ĹąrĂłdĹ‚o/Autor: kaktus   
środa, 21 październik 2015 07:37

Blondynka nad Gangesem B Pawlikowska okladkaWyprawa Beaty Pawlikowskiej do Indii okaza?a si? zupe?nie inna, ni? wszystkie jej dotychczasowe podró?e. S?ynna blondynka zosta?a uwi?ziona podczas kursu medytacji, spotka?a si? ze ?mierci? nad ?wi?t? rzek? Ganges, prze?y?a wiele chwil pe?nych strachu i zw?tpienia... Dzi?ki temu powróci?a jeszcze silniejsza. O tej niezwyk?ej podró?y opowiada w swojej najnowszej ksi??ce „Blondynka nad Gangesem”, która ukaza?a si? 14 pa?dziernika nak?adem Edipresse Ksi??ki.

 

Beata Pawlikowska zawsze podró?uje z aparatem fotograficznym, kamer? i notatnikiem. Podczas wyprawy do Indii, na kilku tysi?cach zdj?? i kilkunastu filmach udokumentowa?a otaczaj?c? j? codzienno??. Dzi?ki nowoczesnej technologii powsta?y wirtualne galerie najlepszych fotografii i dodatkowych materia?ów wideo, które przenios? czytelnika w ?wiat opisany w ksi??ce.

 

Podró?niczka i dziennikarka znana jest ze swojej odwagi. Wielokrotnie udawa?a si? na samotne, trudne i niebezpieczne wyprawy. Cho? nieraz czu?a strach, zawsze stawia?a mu czo?a. Przed wyjazdem do Indii by?o inaczej. Po raz pierwszy w ?yciu wewn?trzny g?os podpowiada? jej, ?e nie powinna jecha?.

 

Mimo zw?tpienia, z?ych przeczu? i sennych koszmarów, Beata Pawlikowska wyl?dowa?a na lotnisku w Kalkucie. Czeka? j? nocleg w pustym i zimnym hotelu, który sprawia? wra?enie, jakby nie by?o w nim ?adnego go?cia od pi??dziesi?ciu lat, a pó?niej bezskuteczna walka z urz?dnikami konsulatu. Jednak niezra?ona wieloma trudno?ciami, autorka odkrywa?a indyjsk? rzeczywisto??. Uda?a si? nad rzek? Ganges, która dla wielu stanowi wcielenie bosko?ci. Ludzie przybywaj? z daleka, by w?a?nie tutaj sp?dzi? ostatnie chwile ?ycia – wierz? bowiem, ?e ?wi?ty Ganges uwalnia i oczyszcza dusz? oraz pozwala zazna? spokoju w krainie wiecznego szcz??cia.

 

W ksi??ce „Blondynka nad Gangesem” Beata Pawlikowska przekonuje, ?e Indie s? trudne do zrozumienia i opisania, przez co s? wyj?tkowe. To ?wietna szko?a nie tylko podró?owania, ale i ?ycia, która uczy nowego sposobu my?lenia, tolerancji i szacunku do tego, co nieznane. Podró?niczka wspomina, ?e Indie to kraj pe?en kontrastów. Wed?ug niej niektóre miejsca by?y tak pi?kne, ?e cz?owiek mia? ochot? pa?? na kolana i dzi?kowa? Bogu za to, ?e jest. Inne natomiast skromne i ubogie, ale pe?ne tajemniczej i duchowej si?y. Jeszcze inne kolorowe, egzotyczne i porywaj?ce.

 

 Indie s? takie, jakie s?. Ze wszystkim, co w nich jest. Z kupami na chodniku, bezdomnymi dzie?mi, kast? niedotykalnych, gwiazdami filmowymi z Bollywood, z?oconym jedwabiem i pa?acami maharad?ów. Z zat?oczonymi poci?gami, jadowitymi kobrami, fakirami, ?wi?tem holi, bogini? Kali, sk?adaniem ofiar i k?piel? w Gangesie.

 Indie s? takie, jakie s?.

Je?eli nie umiesz tego w g??bi serca zaakceptowa?, b?dziesz si? miota? mi?dzy sprzecznymi uczuciami, mi?dzy mi?o?ci? a nienawi?ci?, zachwytem a obrzydzeniem.

To jest kraj, który uczy tolerancji i szacunku do tego, czego nie znasz i nie rozumiesz. Odziera ci? z europejskiego wygodnego sposobu my?lenia, który jest oparty na os?dzaniu i wydawaniu ocen. Zobacz. W naszym kraju wszyscy bez przerwy zajmuj? si? tym, co kto? powiedzia? albo zrobi?. Rzadko kto ma czas zajmowa? si? swoim ?yciem i realizowa? swoje marzenia.

 

Tak, tak, Indie to ?wietna szko?a podró?owania. I ?ycia.

Po to w?a?nie tu przyje?d?am.

 

Nieod??cznym elementem podró?y Beaty Pawlikowskiej jest smakowanie tradycyjnej lokalnej kuchni. Tak by?o te? tym razem. Podró?niczka mia?a okazj? spróbowa? m.in. thali, dania sk?adaj?cego si? m.in. z soczewicy w sosie oraz curry z ziemniaków czy placków jak p?czki sma?onych w oleju – indyjskiego fast foodu.  

Beata Pawlikowska postanowi?a równie? wzi?? udzia? w dziesi?ciodniowym kursie medytacji w zamkni?tym klasztorze. Spa?a w zimnej i ciemnej celi, zabrano jej paszport, pieni?dze i telefon, nie mog?a z nikim rozmawia? ani nawi?zywa? kontaktu. Nie spodziewa?a si? jednak, ?e zostanie uwi?ziona wbrew swojej woli i b?dzie to jedna z najci??szych prób w jej ?yciu...

 

Specjalnie przygotowane materia?y multimedialne towarzysz?ce ksi??ce mo?na obejrze? dzi?ki aplikacji Tap2C. S? one dost?pne po zeskanowaniu oznaczonej fotografii. Tap2C to innowacyjna aplikacja mobilna, która umo?liwia dost?p do wszystkich funkcji interaktywnego druku. Pozwala nie tylko ogl?da? ekskluzywne ukryte tre?ci, m.in. galerie fotografii i filmów, ale te? pobiera? kupony rabatowe bezpo?rednio z materia?ów drukowanych. Aplikacj? mo?na pobra? bezp?atnie z Google Play i AppStore. Edipresse Ksi??ki korzysta z aplikacji w swoich projektach.O autorce:

Beata Pawlikowska – pisarka, podró?niczka, dziennikarka. ?owca prawdy, przygód i fotografii. Podró?uje do najbardziej egzotycznych miejsc na ca?ym ?wiecie. Autorka reporta?y, felietonów oraz kilkudziesi?ciu ksi??ek podró?niczych i poradników, które ilustruje w?asnymi zdj?ciami i rysunkami. Prowadzi audycj? „?wiat wed?ug Blondynki” na antenie Radia Zet. Od lat doradza swoim fanom, jak aktywnie i zdrowo ?y?, by? odwa?nym i my?le? pozytywnie.

 

Dane wydawnicze:

Autor: Beata Pawlikowska, tytu?: „Blondynka nad Gangesem”, Edipresse Ksi??ki, 
ISBN 978-83-7945-059-6, cena: 39,90 z?, format 150 x 210 mm, liczba stron: 376+16, oprawa twarda, data premiery: 7 pa?dziernika.

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Reklama

Reklama