Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Franciszek, Hilary, Ksawery

 

 Nasze serwisy: rzeszowska24.pl | Zdrowie Sport Turystyka |

Uwaga
  • Portal kultura.rzeszowska24.pl używa plików cookies. Korzystając z naszego portalu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu.

    Zobacz Politykę Cookies


Czytaj więcej na: www.rzeszowska24.pl

Czytaj więcej na: zdrowie.rzeszowska24.pl
grudzień 2022
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Polecamy

 

jt przewodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

snFZ3Tn

 

 

Najnowsze wydarzenia

Brak wydarzeń

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Galeria zdj??

Polska przedsi?biorczo?? w kulturze Drukuj Email
Źródło/Autor: Korneliusz Smolik   
wtorek, 11 styczeń 2011 07:34
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /var/www/vhosts/rzeszowska24.pl/kultura.rzeszowska24.pl/images/stories/19/maski.jpg
There was a problem loading image /var/www/vhosts/rzeszowska24.pl/kultura.rzeszowska24.pl/images/stories/19/maski1.jpg
There was a problem loading image /var/www/vhosts/rzeszowska24.pl/kultura.rzeszowska24.pl/images/stories/19/maski2.jpg
There was a problem loading image /var/www/vhosts/rzeszowska24.pl/kultura.rzeszowska24.pl/images/stories/19/kulturataniej_logo.jpg

maskiKultura to obszar, ktry pe?nymi gar?ciami czerpie z kreatywno?ci, talentw artystycznych i pozytywnej energii ludzi. Dla wielu osb aktywno?? w kulturze to sposb na samorealizacj?, rozwj pasji, ale rwnie? ?rd?o utrzymania. Kultura kojarzy si? z wysokimi warto?ciami, jednak nie wyklucza to pogodzenia dzia?alno?ci kulturalnej z udanym biznesem. Jak wygl?da przedsi?biorczo?? w kulturze w polskich realiach?

By? mo?e spotkali?cie si? ze stereotypem artysty, nieco postrzelonego cz?owieka, ktry po?wi?ca si? plastyce b?d? muzyce, tworzy pi?kne rzeczy, ale raczej nie odpowiada potrzebom nowoczesnego rynku pracy. Czy m?oda osoba, np. po szkole plastycznej, ma inne wyj?cie ni? sprzedawanie swojej twrczo?ci na bazarach i miejscach pe?nych turystw? Kultura w biznesie ma jednak nieprzeci?tny potencja?.

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e arty?ci potrafi? odnie?? sukces. Wida? to szczeglnie na przyk?adzie aktorw, ktrzy przekonuj?c do siebie widzw staj? si? prawdziwymi gwiazdami show-biznesu. Czasami obecno?? konkretnego aktora na planie samo w sobie zapewnia ju? du?? popularno?? filmu. Wszystko to tyczy si? jednak kultury masowej, natomiast nas interesuje przedsi?biorczo?? w kulturze nastawionej na wy?sze warto?ci i nieszukaj?cej rozg?osu za wszelk? cen?.

Corporate Culture Responsibility szans? dla biznesu i kultury

Zarwno biznes jak i kultura maj? sobie bardzo wiele do zaoferowania, a wzajemne uzupe?nianie si? stanowi recept? na sukces. Firmy doceniaj? zw?aszcza kreatywno?? osb dzia?aj?cych w kulturze poniewa? oryginalno?? niejednokrotnie decyduje o pozycji przedsi?biorstwa na tle konkurencji. Z kolei arty?ci ch?tnie korzystaj? z umiej?tno?ci mened?erskich oraz wsparcia finansowego proponowanego przez ?rodowisko biznesowe.

,,Kultura i sztuka to dziedziny, ktre ciesz? si? du?ym szacunkiem spo?ecze?stwa, nawet je?li czasami s? skierowane do nieco w??szego grona odbiorcw. Nierzadko te? udaje si? pogodzi? wysokie walory artystyczne z ogromn? popularno?ci? wydarzenia kulturalnego, czego przyk?adem mog? by? spektakle organizowane przez t?tni?ce m?odzie?cz? energi? teatry muzyczne Roma oraz Buffo w Warszawie komentuje Korneliusz Smolik z serwisu kulturataniej.pl.

W zwi?zku z tym, trudno si? dziwi?, ?e promocja sztuki i kultury sta?a si? op?acalna z perspektywy sprawnego marketingu. W przesz?o?ci g?wne skrzypce w patronowaniu kulturze gra?y instytucje pa?stwowe, lecz dzi? coraz cz??ciej sponsorami i opiekunami wydarze? kulturalnych zostaj? korporacje b?d? firmy.

Strategi? odpowiedzialnego inwestowania w kultur? nazywan? Corporate Culture Responsibility stosuje coraz wi?cej przedsi?biorstw, co mocno u?atwia ich promocj? oraz ma korzystny wp?yw na wizerunek marki. Z drugiej strony, bez sponsoringu i sprawowania mecenatu nad kultur? przez biznesmenw, wiele interesuj?cych wydarze?, spektakli i wystaw mog?oby nie zaistnie?.

Kultura obecna na ka?dym kroku

Kultura i biznes przenikaj? si? znacznie cz??ciej ni? wydaje si? na pierwszy rzut oka. Chwila namys?u wystarcza by zda? sobie spraw?, ?e talenty artystyczne s? wykorzystywane niemal na ka?dym kroku w wi?kszo?ci wsp?czesnych bran?. Ostra konkurencja mi?dzy firmami motywuje do inwestowania w ludzi kreatywnych, potrafi?cych zaproponowa? co? nowego lub umiej?cych uczyni? dany produkt atrakcyjniejszym. W efekcie, pomys?owi designerzy s? na wag? z?ota, graficy i ilustratorzy nie musz? narzeka? na brak pracy, m?odzi aktorzy staraj? si? zaistnie? w bran?y promocyjnej. Trzeba wi?c przyzna?, ?e elementy kultury s? nieod??czne w dzisiejszym biznesie oraz ?yciu zawodowym.

,,Wszyscy wsp?tworzymy kultur? poprzez swoj? kreatywn? prac?, dlatego biznes i kultura przenikaj? si? w sposb naturalny ocenia Korneliusz Smolik, rzecznik prasowy serwisu kulturataniej.pl. - ,,Musimy rwnie? przyzna?, ?e kultura wy?sza, mimo ambitnego przekazu, miewa problemy z dotarciem do rozpieszczonego i wygodnego odbiorcy. Instytucje kulturalne powinny wi?c aktywnie zabiega? o pomoc firm praktykuj?cych strategi? CCR podsumowuje przedstawiciel kulturataniej.pl.

M?odzi i utalentowani na rynku pracy

Pocz?tkuj?cy arty?ci bardzo wcze?nie uzmys?awiaj? sobie, ?e samo rozwijanie pasji nie pozwoli im na godne ?ycie. Pr?dzej czy p?niej, trzeba przeku? swoje umiej?tno?ci w ?rd?o zarobku albo wybra? zupe?nie inn? drog?. Niektrym si? to udaje i niew?tpliwie nale?? oni do szcz??liwych i spe?nionych ludzi.

maski1W ocenie Damiana, studenta III roku architektury i urbanistyki na Politechnice Bia?ostockiej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzia?alno?? kulturalna i biznesowa efektywnie si? uzupe?nia?y: ,,S?dz? ?e kultura i biznes mog? wsp?gra?. Co wi?cej, powinno si? d??y? do idealnej rwnowagi mi?dzy nimi. Zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma wariantami.Bywa, ?e dzie?a s? tworzone "pod publiczk?", przez co s? przesi?kni?te komercj? i staj? si? kiczem. Z drugiej jednak strony, zdarza si? twrczo?? perfekcyjnie wykonana ze strony artystycznej. Ma ona co? nowego, twrczego do przekazania ?wiatu, lecz bez odpowiedniego planu marketingowego trafia jedynie do w?skiej grupy odbiorcw i cz?sto do?? nies?usznie tonie w oceanie zapomnienia. Dobrym przyk?adem idealnej rwnowagi mi?dzy kultur? a biznesem jest stara trylogia Gwiezdnych Wojen. Uzyska?a zarwno sukces komercyjny, jak i artystyczny. Rys. Damian Z.

Student architektury i urbanistyki dodaje przy tym, ?e warto stara? si? o zdobywanie jak najwi?kszego do?wiadczenia i samodzielno?ci na rynku pracy. Mimo m?odego wieku, ma ju? czym si? pochwali?: ,,Wykona?em kilka zlece? na ikonografiki, elementy stron internetowych, ok?adki albumw muzycznych, czy stworzenie komiksw promocyjnych. Zawsze stanowi?o to bonusowy zysk do miesi?cznego bud?etu, bo zarabia?em za co?, co wykonuj? jako hobby.

Surowo sytuacj? polskiej przedsi?biorczo?ci w kulturze ocenia ?ukasz, student grafiki na II roku w ASP: ,,W Polsce niby co? ruszy?o - jest wi?cej dofinansowa?, inwestycji wspieraj?cych rozwj kultury. Ale wygl?da to mizernie w porwnaniu do udzia?u biznesu w kultur? pa?stw zachodnich i Skandynawii. Dysproporcja jest ogromna. Na Zachodzie w?adze i mecenat maj? du?o wi?ksz? ?wiadomo??, co mo?e zaoferowa? im inwestowanie w kultur?. Czyli np. spjno?? narodu, rozwj intelektualny obywateli. Wszystko co wp?ywa na modny teraz pomiar szcz??cia narodowego. A to rodzi wi?ksz? efektywno?? pracy, stabilizacj? a co za tym idzie przyrost gospodarczy. W Polsce takie my?lenie dopiero przed chwil? przesta?o funkcjonowa? w poj?ciu "egzotyczne".

Realistyczne podej?cie do aktualnych warunkw w naszym kraju nie musi jednak napawa? pesymizmem. Determinacja i zaanga?owanie to najlepsza gwarancja zainteresowania swoj? twrczo?ci? z czym zgadza si? wi?kszo?? m?odych talentw. ,,Dobry ilustrator, projektant albo specjalista DTP na pewno znajd? klientw i pracodawcw. Nie wspominaj?c ju? o projektantach grafiki 3D. A je?li mwimy o rynku sztuki czyli wystawiennictwie, uzyskiwaniu funduszy z w?asnych, indywidualnych dzia?a? - w tym wypadku mo?na mwi? tylko oglnikami. Na pocz?tku drogi artysty przewa?nie pojawiaj? si? schody. Dlaczego? G?wny powd jest oczywisty - brak sta?ego, sensownego dochodu, poczucia bezpiecze?stwa a tym kusi praca w agencji graficznej podsumowuje ?ukasz z ASP.

maski2

Rys. ?ukasz R.

Przysz?o?? kultury i biznesu

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e kultura i biznes potrzebuj? si? nawzajem. Instytucje kultury zdane wy??cznie na siebie prawdopodobnie skazuj? si? na niebyt i pora?k?. Nawet najbardziej ambitny projekt nie ma szans zaistnie? bez odpowiedniej promocji i nak?adw finansowych. Nie powinno wi?c by? ujm? dla artysty skorzystanie ze wsparcia ludzi biznesu, ktrzy zdaj? sobie spraw? z tego jak wiele talentw i ?wietnych pomys?w drzemie w Polakach. Odpowiedzialne podej?cie do kultury i biznesu prezentowane przez obie strony mo?e przynie?? tylko pozytywne rezultaty na co wszyscy z pewno?ci? liczymy.

kulturataniej_logo

 

Comments are now closed for this entry

Reklama

Reklama

Polecamy


pornbox.cc